Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy- zał. Nr 1

Formularz cenowy – zał. Nr 1a

Oświadczenie – zał. Nr 2

Oświadczenie – zał. Nr 2a

Wykaz dostaw – zał. Nr 3

Wzór umowy – zał. Nr 4

Otwarcie ofert 21.04.2017