Przedmiotem  zamówienia  jest usługa badania sprawozdań  finansowych za  2017 r. i 2018 r.    oraz sporządzenie  „sprawozdań z badania” tych  sprawozdań finansowych przez podmioty  uprawnione  do  badania  sprawozdań  finansowych  w rozumieniu  art.46 i 57 ustawy z dnia 11.05.2017 r . o biegłych  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze  publicznym (Dz.U.2017 , poz.1089).
Badania powinny  być  przeprowadzone zgodnie z  normami określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Umowa