dla projektu pn.:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE  Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W MPWiK SP. Z O.O. W ŁOMŻY zwany  dalej „Regulaminem” i procedurą  wewnętrzną   udzielania   zamówień w  ramach   projektów  na  podstawie „Wytycznych w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Programu   Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  na  lata 2014-2020”     do   wydatków   ponoszonych   od  50 tys. zł  netto   do  tzw. progów  unijnych  –  zgodnie  z  zasadą    konkurencyjności  –  załącznik  nr 5  do  Regulaminu.
Regulamin jest  podany  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej www.mpwik.lomza.pl.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania z  treścią  Regulaminu.

Ogłoszenie

SIWZ cz.I Warunki udziału w postępowaniu

SIWZ cz.II Umowa

SIWZ cz.III Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty z załącznikiem do oferty, a będącym treścią oferty POPRAWIONY

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczeń

Załącznik nr 2a – Wzór oświadczeń

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie

OTWARCIE OFERT 6.11.2017