Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowaoczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawaobowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332z późn. zm.).

Ogłoszenie

Część I WARUNKI ZAMÓWIENIA

Część II WZÓR UMOWY

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, STWiORB)

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert

PYTANIA

PYTANIA z dnia 17.07.2018

PYTANIA z dnia 26.07.2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOMŻY

Unieważnienie postępowania w części Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży