Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym  na  stronie  Zamawiającego  www.mpwik.lomza.pl
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

OTWARCIE OFERT 29.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty