Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Za ścieki bytowe rozumie się – ścieki z  budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

   Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2017 do kanalizacji sanitarnej nie należy wprowadzać:

  1. Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  2. Odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, tłuszczy,
  3. Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
  4. Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
  5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
  6. Ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt,
    w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym od zwierząt.

   Nieprawidłowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej może doprowadzić do uszkodzenia pomp przepompowni, a w konsekwencji zaprzestanie jej pracy. Naprawa bądź wymiana uszkodzonej pompy wiąże się z dużymi kosztami, powodując nie tylko duże straty materialne, ale w głównej mierze uciążliwość dla mieszkańców i niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi do zatorów w rurach kanalizacyjnych, kratach przepływowych oraz urządzeniach odpowiedzialnych za wstępne oczyszczanie ścieków.

   Przedmioty wrzucone do toalety mogą spowodować zapchanie wewnętrznej kanalizacji w budynku i doprowadzić do poważnej awarii, w wyniku której może dojść do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy ogrodu lub ulicy. Usuwanie wyżej wspomnianej awarii nie tylko niesie za sobą duże koszty np. w wyniku zniszczenia mebli, podłogi – parkietu, ale również jest bardzo uciążliwe i nieprzyjemne. W trosce o zmniejszenie występowania takich sytuacji prosimy o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z eksploatacją kanalizacji sanitarnej zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2017 dostępnym na stronie internetowej MPWiK – zakładka pliki do pobrania. Jednocześnie informujemy, iż każdy Odbiorca przy podpisywaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapoznał się z w/w wytycznymi – § 15 Umowy.

diagram

   Materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków i powodując zapychanie kanałów. Zalegający materiał zbija się w rurach w zwartą masę, nawija się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię,  uszkodzenie a w rezultacie awarię.

Skip to content