Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o.  w Łomży informuje, że prace związane z ustaleniem i wyeliminowaniem źródła zanieczyszczenia wody z sieci miejskiej w rejonie Osiedla Łomżyca dobiegają końca. Po analizie zebranego materiału informacja o przyczynach zanieczyszczenia wody zostanie podana do wiadomości publicznej, w komunikacie zamieszczonym na stronie Spółki. Instalacja dozowania podchlorynu sodu na ujęciach Rybaki i Podgórze wyłączona zostanie w dniu 08.09.2019 r.

Dodatkowo MPWiK Sp. z o.o. w Łomży informuje, iż woda dostarczana do sieci wodociągowej z ujęć Rybaki i Podgórze spełniała i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Podkreślić należy, że zanieczyszczenie wody dotyczyło tylko i wyłącznie części Osiedla Łomżyca. Potwierdzają to wyniki badań próbek wody, wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży w ramach stałej procedury monitorowania stanu jakości wody na terenie miasta Łomży.