Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 2a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
Zał. nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 4 – Umowa

Otwarcie ofert
Otwarcie ofert