Fundusze UE

W dniu 20.11.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 108 001 098,19 PLN, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 55 984 938,75 PLN. Pozostałą część będą stanowiły środki MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Zakres Projektu

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży
 • Modernizacja systemu cieplnego oczyszczalni
 • Budowa kanalizacji w ul. Nowogrodzkiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej
 • Przebudowa nieszczelnych sieci wodociągowych w ul. Polowej
 • Zakup koparko-ładowarki
 • Zakup wywrotki

Cele Projektu

 • poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji
 • wzrost wydajności i funkcjonalności oczyszczalni ścieków
 • zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG
 • poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego
 • zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)

 • przebudowa 0,65 km sieci wodociągowej
 • budowa 0,16 km sieci wodociągowej
 • budowa 1,03 km sieci kanalizacyjnej
 • liczba instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych – szt. 1

Wskaźniki istotne i pozostałe dla realizacji celów interwencji

 • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – szt. 1
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 129 730 RLM
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 530 RLM
 • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 400
 • liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – szt. 1
 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 1,6 tys. ton/rok
 • wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 129 730 RLM
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
- na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
- za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci .
Skip to content