RODO

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23,  18-400 Łomża, zwane dalej: „MPWiK”.

Bezpieczeństwo danych  oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla MPWiK niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym MPWiK stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia..

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie MPWiK będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzane będą w następujących celach:

 1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w następujących przypadkach:
 • zawarcia i realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków;
 • umowy z klientami, zleceniodawcami oraz inwestorami;
 • umowy zlecenia na podstawie art. 734 Kodeksu Cywilnego
 1. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w szczególności:
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
 • udzielania odpowiedzi na pytania i prowadzenia korespondencji,
 • przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • likwidacja szkód,
 • w przypadku wizyt osobistych w siedzibie MPWiK dane będą przetwarzane także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w następujących przypadkach:
 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków kierowanych do MPWiK, w tym wniosków o wydanie warunków technicznych;
 • wystawiania faktur, dokonywania rozliczeń i przyjmowania płatności;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 1. Zgoda osoby  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  podstawie    6  ust.  1  lit.  a)  RODO,  w następujących przypadkach:
 • udziału w procesie rekrutacji (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie) i przetwarzania danych osobowych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe dodatkowe wykraczające poza katalog danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub przesłanek do zawarcia umowy np. dane podane w CV, liście motywacyjnym, wizerunek utrwalony na zdjęciu, dane o niepełnosprawności.
 1. MPWiK będzie przekazywać Pani/ Pana dane osobowe

Podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz MPWiK. Ponadto MPWiK będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 • Jak długo MPWiK będzie przetwarzać dane osobowe?
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią /Pana udzielona, lub
 • przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych,
 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę,
 • w przypadku przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego dane przetwarzane będą przez okres 30 dni od utrwalenia nagrania.
 1. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Czy dane osobowe są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 • Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Olszewska, e-mail: iod@mpwik.lomza.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Łomży, ul. Zjazd 23,  18-400 Łomża.

Skip to content