Mieszkańcy Łomży zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze studni głębinowych z ujęć: „Rybaki” i „Podgórze”

Ujęciami Rybaki i Podgórze ujmowane są wody podziemne z II i III warstwy wodonośnej. Warstwy wodonośne, z których pobierana jest woda posiadają uwarunkowania naturalne i gospodarcze chroniące czystość wód. Posiadają one nadkład od powierzchni terenu w formie utworów piaszczystych i trudno przepuszczalnych. Eksploatowane warstwy są izolowane warstwami glin o miąższości 35-60 m.

Czerpane wody charakteryzują się dobrymi wskaźnikami jakości. Natomiast jak większość wód na terenach nizinnych zawierają ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, posiadają podwyższoną mętność, dlatego wymagają uzdatniania. Na w/w ujęciach funkcjonują stacje uzdatniana Rybaki i Podgórze, które są wyposażone w nowoczesne obiekty i urządzenia do natleniania, filtracji, retencjonowania i wtłaczania wody do sieci.

 • Stacja Rybaki o wydajności 400 m3/h wyposażona jest w wieże napowietrzania, filtry ciśnieniowe, zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej, pompownię II –go stopnia.
 • Stacja Podgórze o wydajności 800 m3/h posiada aeratory, zbiorniki kontaktowe, zbiorniki retencyjne, filtry pionowe odkryte o ciągłej filtracji, pompownię II-go stopnia, lampę UV do dezynfekcji wody.

Uzdatnianie wody przebiega w sposób naturalny bez użycia środków chemicznych. Woda surowa oczyszczana jest tylko z nadmiernej ilości związków żelaza i manganu w procesie uzdatniania poprzez napowietrzanie a następnie filtrację oraz poddawana dezynfekcji promieniami UV. Dzięki temu, że nie stosujemy związków chemicznych zawierających chlor, woda zachowuje naturalny smak i zapach. Nasza woda nadaje się bezpośrednio do spożycia prosto z kranu.

Spełnia wymagane rozporządzenia, które znajdziesz w zakładce „Nasza woda”

Ujęcia wody zlokalizowane na terenie Gminy Piątnica – eksploatowane przez Spółkę MPWiK od 01.04.2011r):

 1. Ujęcie Piątnica – posiada dwie czynne studnie: podstawową SW-2 o wydajności 87 m3/h i rezerwową SW-3 o wydajności 52 m3/h. W celu uzdatniania woda surowa poddawana jest napowietrzaniu w aeratorach i ciśnieniowej filtracji celem usunięcia związków żelaza.Ujęcie zaopatruje w wodę Piątnicę Poduchowną.
 2. Ujęcie Drozdowo – woda z ujęcia pobierana jest z utworów czwartorzędowych, z dwóch studni SW-1 i SW-2 o wydajności 106 m3/h i 108 m3/h. Woda posiada ponadnormatywne ilości związków żelaza oraz manganu i poddawana jest napowietrzaniu i filtracji odżelaziającej. Dezynfekcja wody odbywa się poprzez lampy UV. Ujęcie Drozdowo zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Drozdowo, Kalinowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Krzewo Nowe, Kosaki, Piątnica Włościańska i Truszki Żelechy.
 3. Ujęcie Dobrzyjałowo – woda ze studni ujmowana jest z otworu nr 1 o wydajności 69 m3/h oraz otworu nr 2 o wyd.61 m3/h. Jakość pobieranej wody pod względem fizykochemicznym odpowiada normom, a stan bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń. Woda tłoczona jest do sieci bez uzdatniania. Ujęcie posiada możliwość dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu. Woda z tego ujęcia tłoczona jest do następujących miejscowości: Dobrzyjałowo, Czarnocin, Pęza, Stary Drożęcin, Nagórki, Drożęcin Lubiejewo, Stary Cydzyn, Nowy Cydzyn, Murawy, Kisielnica, Górki Sypniewo, Górki Szewkowo, Kobylin, Budy Mikołajka, Motyka, Kownaty, Guty, Choszczewo, Wyłudzin, Kałęczyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo.
 4. Ujęcie Jeziorko – wodociąg z tego ujęcia zasilany jest z dwóch studni wierconych SW-1 oraz SW-2 o wydajności 32 m3/h i 29 m3/h. Woda ujmowana za pomocą pomp głębinowych, tłoczona jest na filtry odżelaziające i odmanganiające, a następnie do sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody odbywa się poprzez lampę UV. Ujęcie Jeziorko zaopatruje w wodę miejscowości: Jeziorko, Rządkowo, Poniat, Elżbiecin, Zabawka, Wyrzyki, Wiktorzyn, Kalinowo Kolonia oraz Budy Czarnockie.

Eksploatacja ujęć wody a środowisko

W trakcie eksploatacji ujęć nie wystąpią czynniki mogące pogorszyć stan środowiska naturalnego takie jak wibracja, temperatura, substancje toksyczne i promieniowanie jonizujące. Pobór wody z ujęć i eksploatacja urządzeń gospodarki wodnej stacji uzdatniania wody nie wymagają uzyskania; decyzji o dopuszczalnej emisji w tym stężeń substancji toksycznych, decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami, ani innych określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska. Ponadto pobór wody z ujęcia nie spowoduje:

 • Niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym,
 • Zmian w stosunkach wód podziemnych i powierzchniowych,
 • Niekorzystnego wpływu na przyległe inwestycje i obiekty kultury materialnej,
 • Naruszenia przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 • Naruszenia wymagań z zakresu ochrony zdrowia ludzi i środowiska.
Skip to content