Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowaoczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawaobowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332z późn. zm.).
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni – etap I
2. Modernizacja systemu cieplnego oczyszczalni.

Ogłoszenie

Część I WARUNKI ZAMÓWIENIA

Część II WZÓR UMOWY

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, STWiORB)

PYTANIA

Pytania z dnia 17.10.2018

Pytania z dnia 25.10.2018

Pytania z dnia 29.10.2018

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania