Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – zał. Nr 1

Oświadczenie – zał. .Nr 2

Oświadczenie – zał. Nr 2a

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. Nr 3

Wykaz robót – zał. Nr 4

Wzór umowy – zał. Nr 5

Pytania

Pytania

Pytania

OTWARCIE OFERT

OTWARCIE OFERT

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty