Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym  na  stronie  Zamawiającego  www.mpwik.lomza.pl
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty – zał. Nr 1

Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. Nr 2a

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. Nr 3

Wzór umowy – zał. Nr 4

Unieważnienie