2018/S 065-145494

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowaoczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawaobowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332z późn. zm.).

Ogłoszenie

Sprostowanie

Część I WARUNKI ZAMÓWIENIA

Część II WZÓR UMOWY

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, STWiORB)

PYTANIA

PYTANIA z dnia 5.04.2018 r.

PYTANIA z dnia 06.04.2018 r

PYTANIA z dnia 10.04.2018

PYTANIA z dnia 12.04.2018

ZMIANY TREŚCI SIWZ

Część I WARUNKI ZAMÓWIENIA SIWZ

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ

KARTA GWARANCYJNA GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY ORAZ NA URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE

Część I WARUNKI ZAMÓWIENIA SIWZ